Värdepappershandel & Försäkringsrådgivning


Bolaget är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447). Svensk Värdepappersservice är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som granskar våra affärer och vår dokumentation.

 

Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning.

 

För mer information om Svensk Värdepappersservice se www.svenskvpservice.se.Klagomål

För oss är det ytterst viktigt att du som kund är nöjd med de tjänster vi erbjuder dig. Vid eventuellt missnöje ber vi er att snarast vända er till den rådgivaren ni varit i kontakt med. Är ni efter kontakten med den aktuella rådgivaren fortfarande inte nöjd ber vi er att ta kontakt med Svensk Värdepapperservices klagomålsansvarig:Kundklagomålsansvarig – Värdepapper

Klagomålsansvarig
Svensk Värdepappersservice AB
Grev Turegatan 14, 4tr. 114 46 Stockholm
081-213 29 20
E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se


Vi ber er även att skriftligen komma in med relevant information så att vi så effektivt som möjligt kan handlägga ärendet.GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation), innehåller regler beträffande behandling av dina personuppgifter. Lagens huvudsyfte är att skydda din personliga integritet vilken vi också vill värna om i vår verksamhet.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag som försäkringsförmedlare behöver vi inhämta, bearbeta och utlämna personuppgifter rörande dig. Vi inhämtar bl.a. uppgifter från dig, din arbetsgivare, försäkringsgivare, försäkringsadministratörer och myndigheter. I normalfallet är de personuppgifter som kan komma ifråga t.ex. namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress samt försäkringsrelaterade personuppgifter. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för att vi ska kunna nå dig med aktuell information om våra andra produkter och övriga tjänster. I vissa fall kan vi även behöva inhämta och hantera s.k. känsliga personuppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag. Detta kan t ex vara hälsodeklarationer och/eller läkarutlåtande, där uppgifter om din hälsa finns nedtecknade. Vid hantering av känsliga personuppgifter ber vi alltid om särskilt medgivande.

Personuppgifterna kan komma att behandlas av annat bolag som vi samarbetar med för att kunna fullgöra vårt uppdrag, t.ex. försäkringsgivare. Personuppgifter kan komma att behandlas under viss tid även om försäkring inte beviljas och sedan försäkring avslutas i enlighet med de juridiska regler som gäller.

Enligt GDPR har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att bli ”glömd”, och få dina personuppgifter raderade, i de fall de inte är nödvändiga av andra högre vägande juridiska skäl eller om uppgifterna inte längre behövs i vår verksamhet. Om vi behandlar personuppgifter om dig för att genomföra ett avtal som vi har med dig eller med stöd av ditt samtycke har du rätt till så kallad dataportabilitet avseende uppgifterna. Detta innebär att du har rätt att kräva att vi tillhandahåller dig uppgifterna i ett elektroniskt format. Du kan även begära att vi skickar uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av de registrerade uppgifterna en gång per år. Sådan begäran framställs skriftligen till vår adress och skall vara undertecknad av sökanden själv.


För ytterligare information om vår behandling av dina personuppgifter, rekommenderar vi dig att ta del av vår fullständiga integritetspolicy.

Equity Integritetspolicy - läs härEtt urval av våra partners...